สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพมหานคร

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพมหานคร

ประวัติความเป็นมา สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2483 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 ได้รื้อถอนและก่อสร้างขึ้นใหม่เป็นอาคาร 3 ชั้น ตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและแคนาดาหลังจากนั่นมีพิธีอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2521 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นองค์ประธานในพิธี และในปี พ.ศ. 2546 ได้รับงบประมาณ 37 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ และก่อสร้างอาคารพรรณไม้น้ำเพิ่มเติมให้มีความสวยงามมากขึ้น

กิจกรรมการจัดแสดง

อาคารสถานแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืด เป็นอาคาร 3 ชั้น จัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดท้องถิ่นของไทยชนิดต่างๆ กว่า 100 ชนิด ทั้งปลาสวยงาม ปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ปลาหายาก และปลาใกล้สูญพันธุ์ปลาน้ำจืดของไทยมีทั้งหมดประมาณ 560 ชนิด และปลาน้ำจืดต่างประเทศบางชนิด โดยในบริเวณชั้น 1 จัดเป็นบ่อสัตว์น้ำที่ผู้เข้าชมสามารถสัมผัสได้ (touch pool)ตู้แสดงพรรณไม้น้ำขนาดใหญ่โดยใช้พรรณไม้น้ำสวยงามประดับตู้ชนิดต่างๆ ส่วนบริเวณชั้น 2 มีการจัดแสดงพันธุ์ปลาไทยและปลาสวยงามส่งออกของไทย รวมทั้งการจัดแสดงปลาน้ำจืดต่างประเทศบางชนิดที่น่าสนใจสำหรับชั้น 3 เป็นส่วนปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จากอาคารนี้มีทางเดินเพื่อไปชมพรรณไม้น้ำสวยงามของไทย และมีชนิดของพรรณไม้น้ำสวยงามที่ส่งออกประมาณ 100 ชนิด ที่นำมาประดับตู้ในอาคารพรรณไม้น้ำซึ่งอยู่ทางด้านหลังเป็นอาคารลักษณะของเรือนกระจก (greenhouse) ที่เพาะชำพรรณไม้น้ำทั้งในตู้กระจก และการปลูกพรรณไม้น้ำในแปลงดินรอบๆ อาคาร นอกจากนี้ยังสามารถชมปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อใต้อาคารแห่งนี้ได้ด้วยดังนั้นจะมีการเปลี่ยนชนิดของปลาและพรรณไม้น้ำที่ใช้จัดแสดงอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำกรุงเทพฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสัตว์น้ำจืดชนิดต่างๆ และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้แก่สาธารณชนโดยการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำและพรรณไม้น้ำจืดท้องถิ่นในประเทศไทย ชนิดที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์และชนิดที่เป็นสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศรวมทั้งพันธุ์ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังจัดเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย

เวลาเปิดให้บริการ

  • เปิดให้เข้าชม วันอังคาร – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.
  • ปิดให้บริการทุกวันจันทร์

การแสดงโชว์พิเศษ

อัตราค่าเข้าชม

  • ผู้ใหญ่ 20 บาท
  • เด็ก นักเรียน นักศึกษา 10 บาท
  • ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ไม่เสียค่าเข้าชม

สถานที่ตั้ง : แผนที่การเดินทาง


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่อ : เบอร์โทรศัพท์

  • กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด กรมประมง
    โทร. 0 2940 5623, 0 2940 6543, 0 2562 0600 – 15 ต่อ 5118, 5220, 5221, 5222
    โทรสาร. 0 2940 5623

ที่มาข้อมูล : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืด กรมประมง
ภาพ : aquariumthailand.com